Anlaşmalı Boşanmadan Dönme Olur mu?

Anlaşmalı Boşanmadan Dönme Olur mu?

Anlaşmalı Boşanma Türk Medeni Kanunu'nun 166/3. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre "Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü…continue reading →
Tazminat Hakları Saklı Tutulmak Suretiyle Anlaşmalı Boşanma Kararı Verilemez

Tazminat Hakları Saklı Tutulmak Suretiyle Anlaşmalı Boşanma Kararı Verilemez

Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu'nun (TMK) 166/3. maddesinde düzenlenmiştir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.…continue reading →
Bekleme süresi nedir, nasıl kaldırılır?

Bekleme süresi nedir, nasıl kaldırılır?

Bekleme Süresi Nedir? Bekleme süresi (iddet), kadınlar için evlenme engelleri arasında sayılmıştır. Konuyu düzenleyen maddeye aşağıda yer verilmiştir: Kadın için bekleme süresi Madde 132 - Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır. Maddeden de anlaşılacağı üzere böyle bir düzenlemeden maksat neslin sıhhatidir. Diğer bir deyişle yeniden evlenecek olan kadının hamile olması ihtimali karşısında çocuğun kime ait olduğunu tespit etmektir.   Bekleme Süresi Nasıl Kaldırılır? Bekleme…continue reading →
Nişanı her bozulan manevi tazminat hak eder mi?

Nişanı her bozulan manevi tazminat hak eder mi?

KISACA: Nişanlı taraflardan birinin nişanı bozması ya da nişanın bozulmasına sebep olması tek başına kendisi aleyhinde manevi tazminata hükmedileceği anlamına gelmemektedir. Ancak nişanın bozulması nedeni ile fahiş bir zarar doğmuş ve bu nedenle kişilik hakları da saldırıya uğramış ise bu durumun ispatı halinde manevi tazminata hükmedilebilir.         T.C. YARGITAY 3. Hukuk Dairesi Esas: 2014/12924 Karar: 2014/11751 Karar Tarihi: 11.09.2014 Dava: Taraflar arasında görülen nişan bozmasından doğan maddi ve manevi tazminat davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı(birleşen dosya davalısı) tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay Kararı: Temyiz isteminin süresi içinde olduğu…continue reading →
İmara Aykırı (Kaçak) Yapılar Katkı-Katılma Alacağına Konu Olur mu?

İmara Aykırı (Kaçak) Yapılar Katkı-Katılma Alacağına Konu Olur mu?

T.C YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 15977 Karar: 2014 / 17607 Karar Tarihi: 30.09.2014     Dava: F. K. ile H. İ. aralarındaki katkı payı alacağı ve katılma alacağı davasının kabulüne dair Menderes 1. Hukuk Mahkemesi'nden verilen 10.04.2013 gün ve 600/240 sayılı hükmün duruşma yapılması suretiyle Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili, duruşmasız olarak davacı vekili tarafından istenilmiştir. Dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 10.12.2013 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü temyiz eden davalı H. İ. bizzat ve vekili Avukat M. E. ve karşı taraftan davacı…continue reading →
Nişanın Bozulması, Kusur, Mutad Dışı Hediye, Eşya İadesi

Nişanın Bozulması, Kusur, Mutad Dışı Hediye, Eşya İadesi

T.C YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 19689 Karar: 2014 / 4531 Karar Tarihi: 24.03.2014   Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen maddi-manevi tazminat davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm taraflarca temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Davacı, davalı ile 28.04.2004 tarihinde nişanlandığını, ancak davalının kusuru ile nişanın bozulduğunu, nişanda takılan ziynetler ile nişanda yaptığı masraflar nedeniyle 3.442,00 TL maddi, 1.000,00 TL manevi tazminat isteminde bulunmuştur. Davalı, nişanın bozulmasında davacının kusurlu olduğunu bildirerek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne; 2 adet…continue reading →
Genel Boşanma Sebebi Olan Hastalıklar Hangileridir?

Genel Boşanma Sebebi Olan Hastalıklar Hangileridir?

  Hastalıkta sağlıkta... Evlilik, iyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta birlikte olmak, diğer bir tabirle kader birliği etmek demektir. Eşler iyi günde olduğu gibi kötü günlerinde de birbirlerinin yanında olmalıdır. Aynı şekilde sağlıklı iken bir arada olan eşlerin hastalık durumunda sırf bu sebeple boşanmak istemeleri ne insanlıkla bağdaşır ne de hukuk buna cevaz verir. Ancak bazı hastalıklar vardır ki maalesef evliliği taraflar için çekilmez hale getirebilir. Böyle bir durumda evlilik birliğinin devamı ne eşler ne de toplum için bir yarar sağlar. Bir hastalığın evlilik birliğini temelinden sarsması ve böylece boşanmaya sebep olması…continue reading →
Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu bir başlangıç ve dört kitaptan oluşur. Aile Hukuku ile ilgili hükümler kanunun 118 ile 494. maddeleri arasında düzenlenmiştir.     KANUN NO: 4721 Kabul Tarihi: 22.11.2001 RGT: 08.12.2001 RG NO: 24607 (YÜR. TAR.: 01.01.2002)   BAŞLANGIÇ A. Hukukun uygulanması ve kaynakları Madde 1 - Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hakim, örf ve adet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir. Hakim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır. B. Hukuki ilişkilerin kapsamı…continue reading →
Cinsel İlişkinin Elverişsizliği ya da İmkansızlığı

Cinsel İlişkinin Elverişsizliği ya da İmkansızlığı

Evlilik birliğinin beraberinde getirdiği yükümlülüklerin yanında, insan fizik ve bütünlüğünü tatmine yönelik bir takım getirileri de vardır. Diğer bir deyişle evlenmenin sosyal amacı yanında cinsel arzuları tatmin etme gayesi de bulunmaktadır. Bu nedenledir ki cinsel ilişki bakımından elverişsiz hale gelen bir evliliğin devamını, eşlerden beklemek hayatın olağan akışına ve özellikle de insan doğasına aykırılık teşkil eder. Bununla birlikte cinsel nedenler bakımından boşanma en son çare olarak boşanma düşünülmelidir. Cinsel ilişki anlamında ortaya çıkan elverişsizlik ya da imkansızlık fiziksel nedenlere dayalı olabileceği gibi psikolojik nedenlerden de kaynaklanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus,…continue reading →
Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış

Özel boşanma sebepleri arasında yer alan hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası kanunun 162. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.  Maddede üç ayrı boşanma sebebinden bahsedilmiştir: Hayata kast Pek kötü davranış Ağır derecede onur kırıcı davranış Şimdi…continue reading →