Kösterit Avukatlık Bürosu

zina_sebebiyle_bosanma 0

Zina Sebebiyle Boşanma Davası

Özel boşanma sebepleri arasında yer alan Zina sebebiyle boşanma davası kanunun 161. maddesinde düzenlenmiştir. Madde 161- Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.  Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı...

tedbir_nafakasi 0

Tedbir Nafakası

Hukukumuzda üç türlü tedbir nafakası vardır. Yazımızın asıl konusunu uygulamada da sıklıkla karşılaşılan, TMK m.169 ile düzenlenen boşanma, evliliğin feshi veya iptali davalarından biri açıldığı zaman hakim tarafından kendiliğinden hükmedilen tedbir nafakası oluşturmaktadır. Diğer...

yoksulluk_nafakasi 0

Yoksulluk Nafakası

Koşulları Yoksulluk nafakası Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün...

yardim_nafakasi 0

Yardım Nafakası

Yazımız da özel olarak ergin olup eğitimi devam eden çocukların talep edebileceği yardım nafakası konusunu inceleyeceğimizden konuyu genel olarak düzenleyen TMK’nun 364. maddesine sadece değinmekle yetineceğiz. Söz konusu maddeye göre “Herkes, yardım etmediği takdirde...

istirak_nafakasi 0

İştirak Nafakası

Çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişiminin sağlanması ve korunması ana baba açısından hukuki bir ödevdir (TMK 340). Evlilik birliğinin boşanma ile ortadan kalkmış olması, ana ve babanın çocuğa karşı olan bu borçlarında...

velayet_cocuk 0

Velayet hususunda çocuğun görüşü alınır mı?

Bu konuda ikili bir ayrım yapılmaktadır. Görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip, idrak çağında olan çocuklar ve bu şartları sahip bulunmayan çocuklar. Velayet düzenlemesinde asıl olan çocuğun menfaatidir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12, Çocuk Haklarının...

mevzuat 0

Çocuk Hakları Sözleşmesi

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: Birleşmiş Milletler Andlaşmasında ilan edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin tüm üyelerinin, doğuştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilemez haklara sahip olmalarının tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli...

tanik 0

Boşanma davalarında kimler tanık olarak dinlenebilir?

Boşanma davalarında her türlü delille ispat mümkündür. Bununla birlikte aile hukukundan doğan davaların kendine özgü yapısı gereği özellikle tanık deliline bu tür davalarda sıklıkla başvurulur. Bunun başlıca sebebi ise bu tür davaların konusunu oluşturan...